Privacybeleid KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid

 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie zijn wij
Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is gevestigd en kantoorhoudend te Purmerend en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66264499

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij
Wanneer u zich aanmeldt voor opname in het KwaliteitsRegister vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:
• voor- en achternaam;
• telefoonnummer;
• e-mailadres;
• bedrijfsnaam;
• pasfoto;
• factuuradres;
• postcode en plaats;
• IBAN en tenaamstelling;
• geldige VOG;
• diploma’s en/of certificaten.

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid of die van een derde partij in Nederland.

Automatisch gegeneerde gegevens
Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw gebruik van de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat u gebruikt, uw IP-adres (nummer van uw apparaat dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen), de gebruikte browser, het besturingssysteem dat u gebruikt, en de pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt. Daarnaast houden wij de hostname die bij het IP-adres hoort en gegevens van de inlogsessies en gekozen waardes bij.

Waarvoor en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt
• Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
• Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
• Om gebruik van de diensten van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid aan u te factureren;
• Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft;
• Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

U heeft toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens:
Om informatie over u te verstrekken aan de gebruikers van de website of op basis van wet- en/of regelgeving.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens verstrekt aan Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens nooit gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons en zijn gehouden aan een met hen afgesloten Verwerkingovereenkomst. De vrijwilligers en/of werknemers van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid  en derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden
De website bevat hyperlinks waarmee u de omgeving van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid worden verwerkt. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaart Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is drie jaar na beëindiging van de registratie of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid hanteert de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar als zij verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid of die van een derde partij. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid maakt gebruik van servers in Nederland.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd
Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Cookies
Via de website kan Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens
Indien u de gegevens wilt zien die bij Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@krhb.nl Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij de secretaris op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar de secretaris via info@krhb.nl

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid controleert regelmatig of ze aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met de secretaris via info@krhb.nl of een brief sturen naar Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid, J.P. Grootstraat 50,1443 LX Purmerend.

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 december 2021

 

U kunt het Privacybeleid hier downloaden.