Registratiereglement, als bedoeld in Artikel 9 van de statuten van de Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid (KRHB), ter regeling van de (her)registratie van professionals in begeleiding en advisering van hoogbegaafden.

In dit Registratiereglement staat beschreven welke procedure gevolgd moet worden en de eisen waaraan voldaan moet zijn voor registratie.

Hoofdstuk 1  |  Algemeen

Artikel 1  |   Definities

In dit registratiereglement en de daaraan verbonden bijlagen wordt verstaan onder:

Aanvrager:
Hoogbegaafdheidsprofessional, die een aanvraag tot registratie bij het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid heeft ingediend, waarvan nog niet is vastgesteld of hij/zij aan alle geldende eisen tot registratie voldoet, en derhalve nog niet is geregistreerd.

Bestuur:
Bestuur van de registerstichting, zoals genoemd in Artikel 3 van de statuten.

Commissie beroep:
Door het bestuur benoemde onafhankelijke commissie, belast met de advisering van het bestuur over de afhandeling van een verzoek tot heroverweging.

Dossier:
Geheel van documenten en archiefbescheiden ter ondersteuning van een aanvraag tot (her)registratie van een professional in het KwaliteitsRegister.

Geregistreerde:
Hoogbegaafdheidsprofessional, geregistreerd in het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid.

HB-professional:
Hoogbegaafdheidsprofessional; natuurlijke persoon die beroepsmatig werkzaam is in het hoogbegaafdheidsdomein.

Herregistratie:
Registratie, die direct aansluit op een eerdere registratie, nadat voldaan is aan de eisen voor herregistratie.

Hoogbegaafdheidsdomein:
Terrein waarop hulpverleners op het gebied van hoogbegaafdheid -in de breedste zin van het woord- werkzaam zijn.

Inschrijfkosten:
Door het bestuur vastgesteld tarief voor toetsing en inschrijving van de registratie. ( eenmalig 37 euro )

Registercommissie:
Door het bestuur benoemde onafhankelijke commissie, zoals genoemd in het Huishoudelijk Reglement, belast met de toetsing van de aanvragen en de advisering aan het bestuur over verzoeken tot toelating tot het register.

Registerkosten:
Door het bestuur vastgesteld jaarlijks verschuldigd registratietarief. ( jaarlijks 68 euro )

Registerstichting:
Stichting KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid,  gevestigd te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66264499.

Registratie:
Inschrijving in het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid.

Statuten:
De statuten van de registerstichting, opgesteld door notaris mr. Rob Cremers (Abma Schreurs Notarissen) te Purmerend.

VOG:
Verklaring Omtrent het Gedrag, verleend of te verlenen door Justis.

Artikel 2  |  Register

 1. In het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid kunnen uitsluitend HB-Professionals worden geregistreerd die persoonlijk, zonder tussenkomst van derden, ingeschakeld kunnen worden voor professionele hulp.
 2. Zij moeten geschoold zijn op het niveau van een hogere beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs.
 3. Zij moeten een door het KwaliteitsRegister erkende opleiding, gericht op het vervullen van een beroep in het hoogbegaafdheidsdomein met succes hebben afgerond. De minimale studielast is 300 uur. Opleidingen mogen ook ‘gestapeld’ worden tot de vereiste studielast behaald is.
 4. Zij moeten voldoen aan een nadere toetsing door de Registercommissie. Een persoonlijk gesprek kan onderdeel van deze toetsing zijn.
 5. Zij moeten minimaal 1 jaar zelfstandig -al dan niet als zelfstandige- werkzaam zijn als HB-professional
 6. Zij moeten minimaal 25 hoogbegaafde personen individueel begeleid hebben en voldoen aan Artikel 2.5.
 7. HB-professionals die niet geheel aan de in Artikel 2.6 gestelde voorwaarden voldoen, kunnen schriftelijk of per e-mail een brief aan het bestuur sturen met de redenen waarom zij van mening zijn toch in aanmerking te komen.
 8. Voor registratie komen alleen natuurlijke personen in aanmerking die voldoen aan de daartoe gestelde eisen in Artikel 2.1.
 9. Personen die hun werkzaamheden uitsluitend in vast dienstverband op één of meer scholen verrichten en hierdoor niet beschikbaar zijn voor eenieder die het register raadpleegt kunnen niet ingeschreven worden. Een eventuele aanvraag zal niet in behandeling genomen worden.
 10. Het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid is voor iedereen kosteloos raadpleegbaar.

Hoofdstuk 2  |  Registratieprocedure

Artikel 3  |  Registratie

 1. De aanvraag tot registratie wordt in behandeling genomen als het Dossier, bestaande uit de volgende gegevens volledig ingevuld is op de persoonlijke profielpagina op de website kwaliteitsregisterhoogbegaafdheid.nl
 • (pas)foto met achternaam, volledige voornaam/voornamen als vermeld in het paspoort en roepnaam
 • telefoonnummer, praktijkadres, woonadres, postcode en woonplaats
 • IBAN-nummer en BIC-code als het een buitenlandse rekening betreft
 • machtiging tot het automatisch per incasso betalen van de registerkosten
 • het e-mailadres dat vermeld zal worden in het register
 • een opgave van (voor)opleidingen, inclusief het uploaden van alle diploma’s
 • een opgave van gevolgde scholing voor het op peil houden van de vakkennis (kopie certificaat of betalingsbewijs uploaden)
 • een duidelijke beschrijving van de intakeprocedure
 • tarieven van intakegesprek, consulten en, indien van toepassing, reiskosten
 • omschrijving van de geboden specialisatie(s): onderzoek/testen, studiebegeleiding of coaching
 • leeftijdsgroep: jonger dan 12, jonger dan 18, ouder dan 18, ouder dan 55
 • waar de werkzaamheden aangeboden worden: op locatie aanbieder, school of bij cliënt thuis
 • indien van toepassing: de maximale reisafstand
 • een geldige VOG* waarvoor gescreend is op de nummers 12, 41, 43, 84 en 85. De VOG mag niet ouder zijn dan drie maanden
 • digitaal of op papier gewaarmerkt Uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • volledig ingevuld Toelichtingformulier (wordt automatisch toegezonden na het compleet doorlopen van de aanvraagprocedure op de website

* Indien de aanvrager niet beschikt over een geldige VOG, kan deze aangevraagd worden via het aanmeldformulier. Zodra positief beslist is over toelating tot het register wordt een e-mail met daarin de benodigde gegevens toegezonden.

De aanvrager ontvangt per e-mail een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van de aanvraag om toegelaten te worden tot het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid.

Artikel 4  |  Beoordeling van de aanvraag tot registratie

 1. De registercommissie onderzoekt de aanvraag.
 2. Alleen aanvragen waarbij het Dossier volledig ingevuld ontvangen is worden in behandeling genomen.
 3. Indien de aanvraag niet compleet, of incorrect is, krijgt de aanvrager de gelegenheid om haar of zijn aanvraag binnen een door de Registercommissie aangegeven termijn aan te vullen of te corrigeren.
 4. De aanvrager dient zich te houden aan de Gedragscode, zoals vermeld in Artikel 9. Bij het zich niet houden aan deze regel wordt de aanvraag niet in behandeling genomen of -als op de aanvraag nog niet is besloten- alsnog buiten behandeling gesteld.

Artikel 5  |  Positieve beslissing op de aanvraag tot registratie

 1. Een aanvraag wordt door het bestuur ingewilligd indien de aanvrager voldoet aan de voorwaarden en aan de voor haar of hem geldende eisen voor registratie en de Registercommissie een positief oordeel heeft uitgebracht.
 2. De aanvrager ontvangt per e-mail een automatisch gegenereerde bevestiging van deze registratie en een elektronisch bestand waarmee het logo van het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid op de eigen website geplaatst kan worden, uitsluitend bij de in het register opgenomen personen. Dus, als het om een bedrijf gaat waar meerdere natuurlijke personen werkzaam zijn, niet op de homepagina, banner of footer van de website. Misbruik van deze voorwaarde kan leiden tot het intrekken van de toelating tot het Register.

Artikel 6  |  Negatieve beslissing op aanvraag tot registratie

 1. De aanvrager
  a  van wie de aanvraag ondanks een daartoe door de Registercommissie geboden herstelmogelijkheid niet, of niet tijdig, volledig is gemaakt.
  b  die niet voldoet aan de voorwaarden opgenomen in Artikel 2 en/of aan de voor haar of hem geldende overige eisen voor registratie.
 2. De aanvrager ontvangt per e-mail de beslissing waarin ook de reden van afwijzing wordt vermeld.
 3. De aanvrager kan binnen zes weken na ontvangst van de in het eerste lid bedoelde beslissing een verzoek tot heroverweging indienen, zoals beschreven in Hoofdstuk 5 van dit Reglement.

Artikel 7  |  Dossier en meldingsplicht

 1. De geregistreerde is te allen tijde verantwoordelijk voor het bijhouden en aanvullen van het Dossier en draagt zorg voor actuele contactgegevens. Hiervoor ontvangt de geregistreerde een persoonlijke toegangscode tot de eigen gegevens op de website van het KwaliteitsRegister HoogBegaafdheid.
 2. De geregistreerde dient melding te maken van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de registratie.
 3. Indien het bestuur vaststelt dat de geregistreerde bovengenoemde punten niet in acht neemt, zal het de geregistreerde hiervan per e-mail in kennis stellen. Als de geregistreerde na uiterlijk zes weken de gevraagde gegevens niet, of niet correct heeft aangeleverd kan het bestuur besluiten om de persoonlijke pagina van de geregistreerde uit het voor iedereen zichtbare deel van de website te verwijderen totdat de gegevens aangeleverd zijn. Deze periode wordt niet in mindering gebracht op de registerkosten.

Artikel 8  |  Registratietermijn

 1. De registratie gaat in op het moment van de bevestiging van de positieve beslissing op de aanvraag, bedoeld in Artikel 5.2.
 2. De registratie heeft een geldigheidsduur van drie jaar, te rekenen vanaf de eerste dag van registratie, als bedoeld in het eerste lid, mits de geregistreerde blijft voldoen aan de verplichtingen opgenomen in dit reglement.

Artikel 9  |  Gedragscode

 1. De aanvrager of de geregistreerde dient zich in gedragingen of uitingen op social media, per e-mail, schriftelijk, of op welke manier dan ook, aan de algemeen geldende gedragsnormen te houden. De aanvrager of geregistreerde dient zich te onthouden van alles wat schade toebrengt aan het KwaliteitsRegister, het bestuur en/of bestuursleden, de Registercommissie of leden daarvan, of geregistreerden in het Register. Nadat de aanvrager hierop door het bestuur aangesproken is zal de aanvraagprocedure stopgezet worden. Als het een geregistreerde betreft kan het bestuur besluiten om, gedurende de termijn dat er naar een oplossing gezocht wordt, de geregistreerde te verwijderen uit het zichtbare gedeelte van het Register. Deze periode wordt niet in mindering gebracht op de registerkosten.

Artikel 10  |  Inschrijfkosten

 1. De eenmalig verschuldigde inschrijfkosten worden in rekening gebracht na toelating tot het Register, samen met de Registerkosten van het eerste jaar.

Artikel 11  |  Registerkosten

 1. De jaarlijks verschuldigde registerkosten moeten worden voldaan per automatische incasso.
 2. De registerkosten zijn, aan het begin van het kalenderjaar, bij vooruitbetaling verschuldigd.
 3. De registerkosten van het eerste jaar worden naar rato berekend, afgerond op het aantal kwartalen dat het lopende kalenderjaar nog telt.
 4. De geregistreerde dient zorg te dragen voor voldoende saldo op de opgegeven bankrekening. Indien dit niet het geval is, is het bepaalde  in Artikel 7.3 van toepassing, met dien verstande dat de daar genoemde termijn wordt beperkt tot twee weken.

Hoofdstuk 3  |  Herregistratieprocedure

Artikel 12  |  Herregistratie

 1. De geregistreerde wordt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de registratietermijn, als bedoeld in Artikel 8, of Artikel 16, gevraagd alle bescheiden die nodig zijn voor de herregistratie aan te leveren:
  – aantal uren aantoonbare intervisie, minimaal 12.
  – aantal uren nascholing (cursussen, seminars, conferenties, lezingen e.d.), minimaal 40.
  – aantal uren begeleiding aan hoogbegaafden (niet in groepsverband), minimaal 400.
 2. De beoordeling van de herregistratie wordt in behandeling genomen als het Formulier herregistratie, samen met de gevraagde bewijsstukken, volledig is ingediend en overigens ook voldaan is aan alle andere voorwaarden genoemd in Artikel 3.

Artikel 13  |  Beoordeling van de herregistratie

 1. De geregistreerde ontvangt (online) een ontvangstbevestiging van het Dossier.
 2. Indien het Dossier niet compleet of incorrect is, wordt de geregistreerde (per e-mail) verzocht tot aanvulling of correctie. Hij krijgt daarvoor een termijn van maximaal zes weken.
 3. Het bestuur beslist, op advies van de Registercommissie, over de herregistratie binnen drie maanden, gerekend vanaf de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal na ontvangst van het Dossier.
 4. De geregistreerde blijft geregistreerd tot het bestuur een beslissing heeft genomen over de herregistratie, mits de bescheiden op tijd ingeleverd zijn.
 5. Voor de beoordeling van de herregistratie worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 14  |  Positieve beslissing op de herregistratie

 1. De herregistratie wordt door het bestuur gehonoreerd indien de geregistreerde voldoet aan de voorwaarden aan de voor haar of hem geldende eisen voor herregistratie.
 2. De geregistreerde ontvangt een bevestiging van de herregistratie.

Artikel 15  |  Negatieve beslissing op de herregistratie

 1. Indien de geregistreerde niet voldoet aan de voorwaarden aan de voor haar of hem geldende eisen voor herregistratie, wordt zij of hij schriftelijk -per e-mail- en gemotiveerd door het bestuur geïnformeerd dat de herregistratie wordt afgewezen.

Artikel 16  |  Herregistratietermijn

 1. De herregistratie heeft een geldigheidsduur van drie jaar, mits de geregistreerde blijft voldoen aan de verplichtingen, zoals opgenomen in dit reglement en de voor haar of hem geldende eisen voor herregistratie.
 2. De herregistratie gaat direct aansluitend op de vorige (her)registratietermijn in.
 3. De artikelen 7 en 9 zijn van overeenkomstige toepassing tijdens de herregistratietermijn.

Hoofdstuk 4  |  Beëindiging registratie

Artikel 17  |  Beëindiging registratie

 1. De registratie vervalt van rechtswege indien de (her)registratietermijn, bedoeld in Artikel 8 en 16 is verstreken en
  a  de geregistreerde heeft afgezien van het aanleveren van de benodigde documenten voor herregistratie, als bedoeld in artikel 12.
  b  de aanvraag tot herregistratie is afgewezen.
 2. De registratie wordt door het bestuur beëindigd indien:
  a  de geregistreerde niet langer voldoet aan de verplichtingen en eisen, opgenomen in dit reglement.
  b  aan de registratie onjuiste of onvolledige informatie ten grondslag heeft gelegen, waarvan de geregistreerde wist of behoorde te weten dat, indien de onjuistheid of ontbrekende gegevens bij de beslissing tot registratie bekend waren geweest, de aanvraag niet zou zijn ingewilligd.
 3. De beslissing van het bestuur tot beëindiging van de registratie, als bedoeld in het vorige lid wordt schriftelijk of per e-mail, gemotiveerd aan de geregistreerde meegedeeld.

Artikel 18  |  Beëindiging registratie op verzoek van geregistreerde

 1. De geregistreerde kan het bestuur schriftelijk of per e-mail vragen haar of zijn registratie te beëindigen.
 2. Het bestuur stuurt een ontvangstbevestiging van de beëindiging van de registratie naar het in het register vermelde e-mailadres en verwijdert het profiel.
 3. Het verzoek tot beëindiging moet worden ingediend uiterlijk één maand voor het einde van het lopende registratiejaar. Bij een te laat ingediend verzoek tot beëindiging van de registratie blijft de betalingsplicht van de registerkosten voor het komende registratiejaar bestaan.
 4. Reeds betaalde registratiekosten worden niet gerestitueerd.

Hoofdstuk 5  |  Verzoek tot heroverweging

Artikel 19  |  Verzoek tot heroverweging

 1. De aanvrager/geregistreerde kan bij het bestuur een verzoek tot heroverweging indienen:
  a  na een negatieve beslissing tot registratie, als bedoeld in Artikel 6.1b.
  b  na een negatieve beslissing tot herregistratie, als bedoeld in Artikel 15.1.
 2. Het verzoek tot heroverweging na een negatieve beslissing tot (her)registratie, als bedoeld in Artikel 19.1a schorst niet de werking van de beslissing waartegen het is gericht.

Artikel 20  |  Indienen verzoek tot heroverweging

 1. Een verzoek tot heroverweging moet schriftelijk of per e-mail worden ingediend en bevat ten minste:
  a  naam en adres van de verzoeker
  b  een dagtekening
  c  een omschrijving van de beslissing waarvoor een heroverweging wordt verzocht
  d  de gronden waarop een heroverweging wordt verzocht
 2. De termijn voor het indienen van het verzoek tot heroverweging bedraagt zes weken. De termijn begint met ingang van de dag na die waarop de beslissing, als bedoeld in Artikel 6.1 en 15.1 is toegezonden. Een verzoek tot heroverweging is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn van zes weken is ontvangen.
 3. Het bestuur tekent de datum van ontvangst aan op het verzoek tot heroverweging.
 4. Het bestuur zendt een ontvangstbevestiging aan de verzoeker.
 5. Bij geconstateerde gebreken in het verzoek tot heroverweging, geeft het bestuur de verzoeker een termijn van drie weken om deze aan te vullen. De termijn begint de dag nadat de verzoeker hier schriftelijk om is verzocht. De onder Artikel 20.2 genoemde termijn wordt met drie weken verlengd.

Artikel 21  |  Commissie Beroep

 1. Een verzoek tot heroverweging wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk na ontvangst voor advies aan de Commissie Beroep voorgelegd.
 2. De Commissie Beroep onderzoekt of het verzoek tot behandeling van de heroverweging ontvankelijk, dan gegrond is en adviseert het bestuur hierover.

Artikel 22  |  Hoorzitting

 1. Indien de Commissie Beroep dit nodig acht, wordt de verzoeker in de gelegenheid gesteld zijn verzoek tot heroverweging in een hoorzitting toe te lichten.
 2. De Commissie Beroep bepaalt in overleg met de verzoeker plaats en tijdstip van de hoorzitting.
 3. De verzoeker kan zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan.
 4. Een vertegenwoordiger van het bestuur wordt uitgenodigd de hoorzitting bij te wonen en een toelichting te geven op de eerder genomen beslissing betreffende inschrijving of het verzoek tot (her)registratie.
 5. Van het tijdens de hoorzitting verhandelde wordt door de Commissie Beroep aantekening gehouden.

Artikel 23  |  Advies heroverweging

 1. De Commissie Beroep brengt schriftelijk advies uit aan het bestuur binnen acht weken nadat het verzoek tot heroverweging aan haar is voorgelegd, dan wel binnen acht weken nadat de hoorzitting is gehouden.
 2. De Commissie Beroep zal haar advies aan het bestuur zorgvuldig tot stand brengen en voldoende deugdelijk motiveren.
 3. De beslissing van het bestuur wordt per e-mail meegedeeld aan de verzoeker en bevat een deugdelijke motivering.
 4. Bij de beslissing op het heroverwegingsverzoek wordt het advies van de Commissie Beroep en, indien van toepassing, het zakelijk verslag van de hoorzitting gevoegd.

Artikel 24  |  Beslissing heroverweging

 1. Het bestuur neemt binnen acht weken na ontvangst van het advies van de Commissie Beroep een beslissing op het verzoek tot heroverweging met inachtneming van het advies van de Commissie Beroep.
 2. De beslissing kan voor ten hoogste acht weken worden verdaagd.
 3. De beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de verzoeker en bevat een deugdelijke motivering.

Artikel 25  |  Intrekking

 1. Tot het moment waarop het bestuur tot heroverweging heeft beslist, kan het verzoek door de verzoeker worden ingetrokken. De intrekking kan zowel mondeling ter zitting, als schriftelijk of per e-mail plaatsvinden.

Artikel 26  |  Geen beroepsmogelijkheid

 1. Tegen de beslissing van het bestuur op het verzoek tot heroverweging staat geen beroep meer open.

Deze registratievoorwaarden zijn vastgesteld op 23 september 2023